menutest  
 


     
 
menutest

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัคคีภัย

       อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต

       สาเหตุของอัคคีภัย สาเหตุของอัคคีภัยจนทำให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดได้ 2 ลักษณะใหญ่คือ สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการตั้งใจ และสาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการประมาทขาดความระมัดระวังหรือมิได้ตั้งใจ

       1.สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งเกิดจากการจูงใจอันมีมูลสาเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจเนื่องมาจากเป็นพวกโรคจิต

       2.สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ในกรณีนี้พอจะแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้ 2 ประเด็นคือ ขาดความระมัดระวังทำให้เชื้อเพลิงแพร่กระจาย และขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน

 
   ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)
 
 
  แหล่งกำเนิดอัคคีภัย เป็นสาเหตุของการจุดติดไฟมีสาเหตุและแหล่งกำเนิดแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้

  1.อุปกรณ์ไฟฟ้า
  2.การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ
  3.ความเสียดทานของประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต์
  4.เครื่องทำความร้อน
  5.วัตถุที่มีผิวร้อนจัด เช่น เหล็กที่ถูกเผา ท่อไอน้ำ
  6.เตาเผาซึ่งไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกคลุม
  7.การเชื่อมและตัดโลหะ
  8.การลุกไหม้ด้วยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่านหินจะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นในตัวของมันเอง จนกระทั่งถึงจุดติดไฟ
  9.เกิดจากการวางเพลิง
  10.ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง
  11.โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว
  12.ไฟฟ้าสถิต
  13.ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ำ อากาศ หรือวัสดุอื่นๆ ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
  14.สภาพบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนก่อให้เกิดการระเบิดได้
  15.จากสาเหตุอื่น ๆ
   
 

 
 
 
 
  Untitled Document Integrate Security Architect Co.,Ltd.(ISA)                                                                                                              2011 copyright. Integrate Security Architect Co.,Ltd.
52/13 Moo 13  Krugthepgreetha 15, Krugthepgreetha RD, Sapansoong, Bangkok 10250
Tel : (662) 736-2080-3, Fax : (662) 736-0494, e-mail : sale@isecurity.co.th
Free counter and web stats